Obchodní podmínky

Upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Atelos s.r.o., jako prodávající a na straně druhé je Kupující.

Tyto obchodní podmínky jsou k nahlédnutí níže.

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Atelos s.r.o.,   IČ 03291758, DIČ CZ03291758, se sídlem Kovanecká 2115/24, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 229731 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je Kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu při potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a služby osobně nebo elektronicky.

2. Smlouva

Kupující nejčastěji uzavírá smlouvu tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu www.expreskufr.cz provozovaném Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může také asistovat pracovník Prodávajícího, ať už osobně, po telefonu nebo po emailové komunikaci při uzavírání smlouvy. Kupující má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil, než závazně potvrdí objednávku jejím odesláním. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím v posledním kroku objednávkového procesu a emailovým potvrzením ve kterém Prodávající informuje o přijetí objednávky. Prodávající potvrdí přijetí/uzavření smlouvy na email zadaný Kupujícím v objednávce. Za chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost.

Vzniklou smlouvu včetně dohodnutého plnění a ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, a pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci a Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu věc odevzdá spolu s doklady, které se vztahují k věci a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, kvalitě a provedením.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci Kupující věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou a o vadě není Kupující předem informován, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

  1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. d) vyplývá-li to z povahy věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od převzetí věci Kupujícím v místě doručení.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů nebo jeli dohodnuto jinak s tím, že lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží

Odstoupit lze emailem nebo dopisem korespondenčně, a to na adrese Atelos s.r.o., Jana Nepomuckého 92, 252 19 Chrášťany, nejlépe však emailem na info@expreskufr.cz.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží zašle nebo předá na adrese skladu Jana Nepomuckého 92, 252 19 – Chrášťany. Vždy je nutné při osobní dodání předem dohodnout termín předání. K odeslání je také možné dle aktuálních informací na webu www.expreskufr.cz/vraceni-zbozi Prodávajícího využít uvedené výdejní místa vybraných přepravců.

Zboží spotřebitel vrátí úplné, s kompletní dokumentací, nepoužité, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Stejně jako by zboží jen vyzkoušel v kamenné prodejně. Pokud zboží ponese známky opotřebení má Prodávající nárok na adekvátní náhradu škody, kterou může započíst od ceny vráceného zboží.

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy,  peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. (pokud nedošlo ze strany Spotřebitele k použití či poškození zboží). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy jen částečně, s tím že si část dodaného zboží ponechá, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal jen za vrácené zboží. (pokud nedošlo ze strany Spotřebitele k použití či poškození zboží). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá. Pokud při uzavření smlouvy byla tato smlouva zvýhodněna (dopravou zdarma, zpětnou dopravou zdarma, množstevní slevou, dárkem a podobně) a při odběru jen ponechané části zboží by Kupující tuto výhodu nezískal, má Prodávající nárok na vrácení nebo uhrazení započtením této získané výhody od ceny zboží vráceného.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.


3.2 Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4. Bezpečnost a ochrana informací

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu nazvaném „Podmínky ochrany osobních údajů“.

5. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Prodávajícího na www.expreskufr.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Můžete také využít telefonický kontakt, který je Vám k dispozici od 8:00 do 20:00 každý pracovní den. Telefonické kontakty naleznete na stránkách Prodávajícího www.expreskufr.cz

6. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

7. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího (dále jen „e-shop“)
b. elektronickou poštou na adrese objednavky@expreskufr.cz
c. osobně při kontaktu s Prodávajícím
d. telefonicky

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na www.expreskufr.cz.

8. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
                a. platba v hotovosti při doručení objednávky,
                b. platba předem bankovním převodem,
                c. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující může hradit navíc tzv. dobírečné),
                d. platba bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate Payments, a.s. (platba online kartou nebo převodem)


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

9. Dodací podmínky

a. Osobní vyzvednutí: Jedná se o službu umožňující osobní převzetí objednávky ve výdejním skladu Prodávajícího. Jelikož se nejedná o klasický prodej v kamenné prodejně, je nutné mít vždy předem dohodnut a potvrzen termín vyzvednutí u Prodávajícího. Výdejní místo ze skladu Prodávajícího je ve městě Chrášťany v prvním patře na adrese Jana Nepomuckého 92, 252 19 Chrášťany.

V případě platby předem může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat na vyzvání platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálně platného v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.expreskufr.cz.

b. Doručení naší dopravou (po Praze a blízkého okolí): Jedná se o službu dodání prostřednictvím našich vlastních dodávek a našimi řidiči po Praze a okolí v den, který je předem dohodnut, a to každý den vždy v termínu od 10:00 do 20:00 hodin. Zákazník je vždy kontaktován telefonicky nebo emailem pro dohodnutí termínu dodání v rozmezí alespoň dvou hodin (př.: 10:00 – 12:00 hodin).

Prodávající si vyhrazuje právo doručit dodávku zboží následující den, nebo dle nové dohody v případě překročení rozvozové kapacity, zásahu vyšší moci nebo jakékoliv jiné nepředvídatelné situace, která znemožní dodání v dohodnutý den. Po příjezdu na adresu řidič čeká maximálně 15 minut.

V případě platby předem může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat na vyzvání platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálně platného v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.expreskufr.cz.

c. Zasílání přepravní službou v ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv v ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálně platného v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.expreskufr.cz.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balící pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@expreskufr.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

d. Zasílání přepravní službou do SK:

Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv v SK do 72 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálně platného v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.expreskufr.cz.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balící pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@expreskufr.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

e. Zpětná doprava v ČR:

Jeli produkt označen štítkem „Možnost využití zpětné dopravy“, má Kupující možnost využití zaslání pořízeného zboží zpět na náklady Prodávajícího dle instrukcí Prodávajícího. Tato možnost je omezena na odeslání jednoho balíku s využitím jedné zpětné dopravy na objednávku. Příkladem: „Kupující objedná dva produkty, jelikož se nemůže rozhodnout jakou variantu vybrat a po dodání si jednu variantu ponechá a druhou vrátí s využitím zpětné dopravy. Využít lze také při odstoupení od smlouvy, kdy zboží jen vrací, jelikož mu nevyhovuje.“ Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí poskytnutí zpětné dopravy na jeho náklady a to bez nároku na odškodnění Kupujícího.

10. Záruční a reklamační podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačními podmínky Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR.

Záruční a reklamační podmínky popisují jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačními podmínky ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího Kupující souhlasí s těmito reklamačními podmínky.

Jako doklad o záruce „záruční list“ vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad fakturu - dále jen záruční list se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky

Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne záruku písemnou formou záručního listu. Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

10.1 Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem uvedeným na záručním listě nebo zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím od přepravce.
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité atd. taková skutečnost je vždy uvedena u zboží). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena udělena.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty 24 měsíců a případně dále prodloužením záruční lhůty výrobcem. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

10.2 Záruční podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a to počet balíků, neporušenost balící pásky či poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@expreskufr.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující může zboží reklamovat kontaktování prodejce prostřednictvím telefonu +420 722 163 700, emailu objednavky@expreskufr.cz nebo odesláním poštou na adrese skladu Jana Nepomuckého 92, 252 19 Chrášťany. Je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, doporučujeme uplatní právo na záruku v autorizovaném servisním středisku.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny Prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného použití, které není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není obvyklou a není zakázána v návodu k použití):

a. mechanickým poškozením zboží,
b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
f. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
g. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
h. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné, nesplňují předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

10.3 Vyřízení reklamace

O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a to písemně nebo emailem bezprostředně po přijetí reklamace. Dále pak potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, době trvání reklamace a případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace.

O průběhu vyřízení je Kupující informován e-mailem, telefonicky nebo sms.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

10.4 Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál např. baterie, bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku.

11. Závěrečná ustanovení

Učiněním závazné objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek a to ve znění platném ke dni učiněné objednávky, jakož i celkovou cenu za zboží objednaného a to včetně expedičních nákladů. Přijatou objednávku Prodávajícím od Kupujícího je Kupující k objednanému vázán. V případě nevyzvednutí nebo nepřevzetí zásilek je Prodávající oprávněn požadovat/vymáhat reálné náklady vzniklé na přepravu, i když zboží nebylo převzato u Kupujícího. Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zásilek není považováno jako odstoupení od smlouvy!

Dle ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele se Kupující může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost Kupujícímu se obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Fotografie produktů mají pouze doprovodný, informativní charakter, který dokresluje popis daného zboží, v žádném případě se nedá považovat fotografie za směrodatnou – tedy výrobek se od fotografie může svým provedením lišit.

Rozměry produktů jsou uváděny na základě informace od výrobce/distributora a mohou se nepatrně lišit.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 2.6. 2024, přičemž jsou k dispozici aktuální obchodní podmínky elektronicky na www.expreskufr.cz, www.pujcova.expreskufr.cz

 

Facebook